ارسال سریع

راهساز ماشین؛ در شهر مشهد و تهران اقدام به ارسال سریع سفارشات نموده است. تمام سفارشات در این شهرها در طی ۲۴ ساعت تحویل میشوند و در دیگر شهرها بسته به فاصله آن بعد از ۱ تا ۳ روز کاری توسط باربری تحویل میشود.